Mr. Zhuang, Shaoqing, Director, Shanghai Urban Planning Bureau